Visie Noordzeekanaalgebied

Op 4 juli 2013 heeft de fractie van GroenLinks Velsen de geamendeerde visie ‘Noordzeekanaalgebied’ aangenomen. Het amendement luidde: De eventuele voorbereiding van de ontwikkeling van de Houtrakpolder niet eerder dan 2020 aan de orde te laten komen.

Er bestaan al langer plannen om de Houtrakpolder te bestemmen als haven, als uitbreiding van het havengebied Amsterdam. Onder andere Velsen is daartegen, zolang niet duidelijk is of het werkelijk nodig is dit gebied zo te bestemmen. Intensivering van het huidige havengebied zou mogelijk zijn en ook kan men besluiten om een aantal werkzaamheden, zoals opslag, naar Rotterdam te verhuizen. Dit zou de milieubelasting van het gebied, die al aanzienlijk is, ten goede komen.

 

Op maandag 23 september 2013 kwam de visie voor stemming in de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland. De visie werd aangenomen, maar de Statenfractie van GroenLinks stemde tegen. In de aan de provincie voorgelegde visie werd het amendement van de raad van Velsen namelijk niet mee genomen. De statenfractie van GroenLinks heeft een motie ingediend met een gelijke strekking als het amendement uit Velsen. Aanvankelijk leek hier een meerderheid voor, maar de fractie van de PvdA heeft haar steun uiteindelijk toch teruggetrokken. Omdat de motie niet werd aangenomen, besloot de fractie van GroenLinks de visie niet te steunen.

 

Dit betekent dat de visie, in principe, ook voor de raad van Velsen geen waarde meer heeft.