Linda Voortman blij met regionaal Manifest

Na een paar maanden van voorbereiding door 8 fracties in Kennemerland kon woensdag 5 sept het geschreven WMO Manifest worden overhandigd aan Linda Voortman.

 

 

Linda Voortman Tweede Kamer-lid/kandidaat nam 5 september in de Ripper te Haarlem tijdens een persconferentie een Manifest in ontvangst. Het Manifest is gemaakt door een achttal regionale fracties en afdelingen van GroenLinks in Kennemerland. Het Manifest gaat over de zogeheten ‘kanteling in de WMO’ en andere sociale wetten waarbij de uitvoering wordt overgeheveld van Rijk naar gemeenten. O.a de Wet Werken naar Vermogen, overheveling van taken als Jeugdzorg en de overheveling van begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO.

Ans Nijman, fractievoorzitter GroenLinks Heemskerk, gaf een toelichting namens de 8 afdelingen Heemstede, Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal, Velsen, Haarlemmerliede& Spaarnwoude, Beverwijk en Heemskerk/Uitgeest.

De fracties hebben met elkaar gesproken over de op handen zijnde verandering. Inspiratie was een landelijk GroenLinks symposium over de WMO. Daarin wilde ieder kijken naar de veranderingen door, als het ware, een “GroenLinks bril”. Tijdens één van de regionale bijeenkomsten kwam het nieuws dat het kabinet gevallen is. Maar de gesprekken werden voortgezet en de fracties bleven met elkaar praten over de hoofdlijnen van de veranderingen die op komst zijn in ‘het Sociale Domein’. Het Manifest wil handvatten bieden aan de fracties om het beleid, vanuit de GroenLinks visie, handen en voeten te geven in de genoemde gemeenten. Het begrip samen komt veel voor in het Manifest en slaat niet alleen op het lappen van de ramen voor de buurvrouw die slecht ter been is, maar ook op samenwerken als politieke afdelingen. “We moeten aan de slag”. Daarna overhandigde Nijman het Manifest officieel aan Kamerlid/kandidaat Linda Voortman.

Voortman vindt de waarden die genoemd worden van belang: Eigen regie; Samen-redzaamheid;Ontschotting; Inclusief denken; Steun op wijk- en buurtniveau organiseren en Cliëntparticipaties. Linda Voortman: “Dat zijn woorden en waarden die ik ook gebruik in debatten. Ik herken me erin. Ik word gevoed voor de landelijke beleid vanuit het lokale en andersom. Het Manifest is vanuit een onmiskenbaar GroenLinks –kader gemaakt.” In de 8 gemeenten zijn er vier in de oppositie en vier in de coalitie. De oppositie laat hiermee zien dat ze niet afwachten of tegen zijn, maar sociaal en realistisch een bijdrage leveren. De coalitiefracties laten zien dat GroenLinks bewezen heeft, bestuursverantwoordelijkheid te kunnen dragen. Linda Voortman stelt:” Het is goed dat de regio niet is gestopt na de val van het kabinet. Want ook lokaal is regeren vooruitzien.” GroenLinks vond de voorgenomen invoering op januari 2013 eigenlijk te vroeg, nu wordt het 2014 of later want op de hoofdlijnen is er een brede Kamermeerderheid. Daar waar de VVD neigt naar eigen regie in de betekenis van: ‘zoek het zelf maar uit’; en het CDA alles door mantelzorg wil laten doen; ziet GroenLinks juist de mogelijkheid om een goede balans te vinden tussen mantelzorg waar het kan en professionele hulpverlening waar het moet. GroenLinks wil samen dingen doen en zelfredzaamheid stimuleren. Dit betekent dat mensen hun eigen regie behouden, maar dat mensen tegelijkertijd solidair zijn met elkaar.

Ans Nijman geeft aan dat het Manifest niet het eindpunt is maar dat de uitwisseling doorgaat, want er zal na de verkiezingen duidelijk worden wat er met betrekking tot de WMO en zorgtaken op de gemeenten afkomt. Deze lokale afdelingen hebben met dit manifest een goed fundament gelegd waarop verder beleid ontwikkeld kan worden. Linda Voortman is bereid om in een regionale bijenkomst mee te praten.