Jaarvergadering

Uitnodiging voor de jaarvergadering namens het bestuur van GroenLinks Velsen.

Beste GroenLinkser,

 

Het is lang geleden dat u als lid van de afdeling Velsen van GroenLinks Velsen informatie ontving. Dat komt niet omdat het bestuur heeft stil gezeten. Er zijn heel veel verkenningen gedaan om na te gaan hoe GroenLinks in de gemeente en de regio daarom heen goed op de kaart gezet kan worden. Daarbij is nadrukkelijk ook over de gemeentegrenzen heen gekeken. Zo is er overleg geweest met de andere afdelingen van GroenLinks in de IJmond, aangrenzende regio’s en het provinciale bestuur om te bezien of nadere samenwerking gewenst is. Daarbij zijn ideeën naar voren gekomen die wij u graag willen voorleggen.

 

Sinds onze laatste ledenvergadering zijn waarden waar GroenLinks voor staat zowel in de landelijke als de provinciale en gemeentelijke politiek volop de aandacht blijven vragen. Denk daarbij bij voorbeeld aan:

* de decentralisaties in het sociale domein (WMO, Jeugdzorg en Arbeidsparticipatie);

* de aantasting van ons milieu (voor grote hektrawlers is inmiddels walstroom in de haven van IJmuiden en Tata heeft een goede doekfilterinstallatie geplaatst, maar de luchtkwaliteit in onze regio vraagt nog steeds veel aandacht);

* de discussie over de toekomst van het Noordzeekanaal (wel of geen haven voor Amsterdam in de Hourakpolder?) intensiveert;

* de onderzoeksresultaten van het Schiphol Microklimaat Spaarndam / Velsen onderzoek waaruit blijkt dat de geluidsoverlast van de Polderbaan zeker niet zal afnemen;

* het tekort aan sociale huurwoningen dat mede door veranderingen in de WMO, de komst van vluchtelingen, de bevolkingsafname in de Kop van Noord-Holland en de afremmende woningbeleid van minister Blok zal toenemen.

Dit zijn slechts enkele van vele urgente punten waar onze goed werkende fractie wekelijks mee bezig is waarbij ons bestuur indirect in bestuurlijke contacten ook betrokken is.

 

Het bestuur wil in samenwerking met de fractie u over de (politieke) voortgang van deze onderwerpen graag nader tijdens een ledenvergadering / jaarvergadering informeren. Tevens is het de bedoeling om u in die vergadering te informeren over bestuurlijke thema’s zoals het jaarverslag, het jaarplan, de afdelingskas, contacten met andere afdelingen van GroenLinks in de regio en mogelijke inhoudelijke samenwerking met de lokale PvdA. Graag willen we met u over deze en andere punten in gesprek, om uw reacties en suggesties op deze punten te vernemen.

 

Ook zal uw aandacht en meedenken worden gevraagd voor versterking van het bestuur dat momenteel wel zeer beperkt bezet is.  Als u voorafgaande aan de vergadering al vragen of suggesties heeft m.b.t. de aanvulling van het bestuur dan kunt u er zeker van zijn dat onze voorzitter Jiska Bot (tel. 0610744874 of e-mail jis.ka@telfort.nl) die graag van u verneemt.

 

De vergadering staat gepland op 11 november, inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur,  en wordt gehouden in een van de zalen van Velserduin: Velserduinplein 3, 1971 BR IJmuiden. Mocht vervoer een probleem voor u zijn, laat dat dan even weten. Dan proberen we een oplossing daarvoor te vinden. Omdat het 11 november Sint Maarten is, verwachten we op weg naar de vergaderlocatie in ieder geval lampionnen te zien.

 

Graag ontvangen we zo mogelijk een week van tevoren uw reactie of u  aanwezig zal zijn. In der week van 4 november sturen we u dan de vergaderstukken toe, het liefst per e-mail en anders per post.

 

Met vriendelijke groet, mede namens de voorzitter,

 

Wim Westerman

Secretaris