De Raad van 5 juli

Het was ruim na elven toen de raadsvergadering werd geschorst tot maandag 9 juli om 19.30 uur. Niet erg leuk voor de bezoekers, die met name vanwege het agendapunt 'de Leck en de Bergen' naar het stadhuis waren gekomen, maar het was niet anders. De behandeling van de perspectiefnota 2012 (voorheen 'voorjaarsnota'), met zeven amendementen, dertig moties en daarbovenop een debat, nam veel tijd in beslag.

GroenLinks heeft zich niet veel laten horen. In de sessies over de nota was al ruim aandacht besteed aan alle onderdelen. Wij waren van mening, dat de nota niet is bedoeld om de financiƫle zaken te regelen, maar om het beleid vast te stellen. In de begroting 2013 zullen de cijfertjes volop aan de orde komen en dan is inmiddels ook duidelijk, hoe het nieuwe Nederlandse kabinet eruit zal zien, welke nu controversieel verklaarde bezuinigingen definitief verdwijnen en welke er bij zullen komen.

Met de PvdA en VVD hebben wij dan ook gebroed op een amendement, waarin de genoemde bedragen in de nota uitsluitend als richtlijn worden gezien en pas in de begroting wordt vastgesteld hoeveel geld er voor de programma's uitgetrokken zal worden. Heikel punt was een bedrag van 5 miljoen euro voor het realiseren van de doelstellingen uit de Visie Velsen 2025. De ene partij wil dit per onderdeel uit de algemene reserve onttrekken, de andere partij vindt het prima, om hiervoor een bedrag te reserveren, weer een andere zegt, dat het bedrag teveel of te weinig zou zijn. En dan, wat valt wel en niet onder die Visie? Dat is allemaal nog niet duidelijk.

Door het loskoppelen van geld en beleid in het amendement, dat door vrijwel de hele raad werd ondertekend, vervielen vijf andere amendementen, waarin wel over de centen werd gerept. Vreemd genoeg ging het debat vervolgens toch weer over de centen en dus zag GroenLinks geen reden om hieraan een bijdrage te leveren. Dat doen we bij de begroting weer.

Het agendapunt 'Roos en Beeklaan' (zie foto), het plan voor de bouw van seniorenwoingen, werd van de agenda afgevoerd. Teveel partijen vinden het achterliggende dossier niet duidelijk genoeg, om nu tot stemming over te gaan.

Interessant was nog even de provinciale opdracht tot bouw van 2700 woningen in Velsen. De LPG vindt dat er een dorp in de duinen moet worden gebouwd, genaamd Zeedorp. De duinen zijn echter beschermd natuurgebied (Natura 2000) en zo uniek in de wereld, dat dit voorstel geen optie is. GroenLinks heeft een andere oplossing: de opdracht teruggeven aan de provincie. Waar geen plaats is, is geen plaats. De raad zal moeten bepalen, wat nog kan en wat nog wenselijk is in deze gemeente. Zitten we te wachten op hoogbouw? Willen we de kernen aan elkaar smelten? Willen we de lucht uit de bestaande kernen halen? Wij hopen daarover op korte termijn een debat te voeren.

Dan was er nog protest tegen het meebetalen van de gemeente Velsen aan de verbinding A8-A9. Volgens Velsen Lokaal betaalt de Velsense burger al aan de rijksoverheid voor infrastructuur. Dat klopt, maar GroenLinks is van mening, dat de bereikbaarheid van Velsen, ook vastgelegd in de bereikbaarheidsvisie, wel extra geld mag kosten. Er zijn meerdere snelwegen in Nederland, die onder meer door gemeenten en private gelden zijn mede gefinancierd. Daar maken alle Nederlanders gebruik van. Ernst wees Velsen Lokaal op het feit, dat Velsen geen eiland is en een samenwerking in het kader van bereikbaarheid dan ook moet faciliteren.

De rest van de agenda, hamerstukken, maar nog wel met een flink aantal amendementen en moties die veel debat kunnen opleveren, zal op maandag besproken worden. Hopelijk zijn de bezoekers voor de Leck en de Bergen dan nog niet met vakantie.