De Groene Deur voor Tata Steel

In SHIP IJmuiden heeft op zaterdag 16 september 2017 tijdens de ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ ter gelegenheid van de aanvang van het nieuwe gemeentelijke vergaderjaar 2017-2018 Tata Steel een Groene Deur ontvangen van GroenLinks Velsen.  

In SHIP IJmuiden heeft op zaterdag 16 september 2017 tijdens de ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ ter gelegenheid van de aanvang van het nieuwe gemeentelijke vergaderjaar 2017-2018 Tata Steel een Groene Deur ontvangen van GroenLinks Velsen.  

De uitreiking  van de Groene Deur was een nieuw initiatief van het bestuur van GroenLinks Velsen. In de traditie van GroenLinks worden al jarenlang Groene Lintjes uitgereikt aan personen en kleine groepen die zich onderscheiden door nadrukkelijke inzet voor duurzaamheid en milieu. De lintjes die dan worden opgespeld zijn een teken van waardering voor die inzet. Zo heeft namens het bestuur van GroenLinks Velsen Meindert Fennema (politicoloog en oud-raadslid in Bloemendaal) op 16 september een Groen Lintje uitgereikt aan een Arita Immerzeel als dank voor haar duurzame inzet.

Groene Lintjes zijn klein en alleen daarom al moeilijk echt te uitreiken aan complexe partijen zoals bedrijven. Wie van bijvoorbeeld een bedrijf met meer dan duizend werknemers die allen op een of andere manier betrokken zijn bij de zorg voor duurzaamheid moet zo’n onderscheiding opgespeld krijgen?  

Bij de toekenning van een Groen Lintje aan een persoon of groepje personen is het meestal eenvoudig om scherp aan te geven op basis van welke inzet het lintje als teken van waardering wordt uitgereikt. Maar bij complexe organisaties zoals bedrijven met een breed scala aan activiteiten is dat ingewikkelder. Bij de ene activiteit is het duidelijk: daar is een groen lintje op van toepassing, een andere activiteit is al duidelijk op weg om t.z.t. voor een lintje in aanmerking te komen maar moet nog wel iets worden bijgesteld, enz. Dat betekent dat de tijdlijn zich dan omdringt. De lijn van wat is er al bereikt, waar wordt aan gewerkt en wat gaat er straks gebeuren? Dus: toen, nu en straks.

Daarover denkend kwam het bestuur van GroenLinks Velsen op het idee van de Groene Deur als erkenning voor de wijze waarop dit zeer grote bedrijf al bezig is en verder gaat met aandacht en zorg voor milieu en duurzaamheid. Wie voor een dichte deur staat ziet niets van wat er is gedaan of gebeurt. Zo iemand kan alleen maar somberen. Wie de deur op een kier zet ziet iets van waaraan is en wordt  gewerkt. Hoe wijder de deur open staat  des te meer zicht is er op wat er werkelijk gebeurt. Bereidheid om de deur open te zetten is daarbij wel essentieel.  Met de jaarlijkse uitreiking van de Groene Deur hoopt en verwacht het bestuur van GroenLinks Velsen de aandacht en zorg van grote bedrijven voor milieu en duurzaamheid in Velsen en omgeving verder aan te moedigen.

GroenLinks Velsen heeft aan Tata Steel de allereerste groene deur toegekend omdat het bedrijf regionaal, landelijk en wereldwijd koploper is op het gebied van duurzaam denken en handelen en zich daarbij onder meer nadrukkelijk inzet met betrekking tot verbetering van de luchtkwaliteit en daarbij de deur meer dan op een kier openzet.

De duurzame inzet van Tata Steel betekent natuurlijk niet dat er nooit meer milieu-incidenten zoals zwarte wolkjes zullen voorkomen of dat het bedrijf van nu af aan verdere verbetering van de luchtkwaliteit e.d. terzijde mag leggen.

***

Voorbeelden van duurzaam denken en handelen bij Tata Steel

* In samenwerking met de GGD’en van Kennemerland en Amsterdam, het RIVM, de IJmondgemeenten en andere bedrijven nam en neemt Tata Steel zeer serieus deel aan onderzoek naar de luchtkwaliteit en mogelijkheden om die te verbeteren.

* Op de schoorstenen van de sinterfabriek werden doekfilterinstallaties  geplaatst. Reusachtige filters ter grootte van een flatgebouw van bijna 100 miljoen euro die voor een zeer sterke reductie van fijn stof zorgen. In het eerste jaar leidde dat tot een afname van 75% van het fijn stof in de Sinterfabriek. Met de installatie van deze doekfilters is Tata Steel koploper in de wereld.

* Een bedrijf als Tata Steel slurpt energie. Mede daarom wordt veel aandacht geschonken  aan lichtreductie want dat betekent tevens energiereductie. En daarom was Tata vanaf het begin koploper bij het meedoen aan de Nacht van de Nacht.

 * Bij het maken van staal wordt veel energie gebruikt, maar komt ook veel energie vrij. Sinds de start van Tata Steel in 1919  is het als staalbedrijf bewust een bedrijf dat met anderen samenwerkt. Zo wordt hoogovengas terug geleverd aan de NUON centrale en wordt hoogovenslak verwerkt door de nabijgelegen ENCI tot cement. 

*  Niet alleen vrijkomend hoogovengas wordt als een energiebron ingezet. Ook de grote hoeveelheid restwarmte die vrijkomt wordt gebruikt. Ongeveer 10 % daarvan is beschikbaar voor derden. Daarom poogt Tata Steel met externe partijen, zoals gemeentelijke overheden, een restwarmtenet op te zetten waarbij Tata warmte levert die onder meer gebruikt kan worden voor de verwarming van woningen. (Door de verbetering van de energie-efficiency bij Tata zelf  -  1 – 2 % per jaar = het jaarlijkse verbruik van huishoudens in Velsen en Beverwijk samen - blijft er wel steeds minder restwarmte over.)

* Momenteel draait in een laatste fase bij Tata het proefproject Hisarna. Het betreft een nieuwe manier van ruwijzer maken. Daarbij wordt, zoals Urgenda afgelopen zomer in het rapport Agenda 2030/2050 heeft aangegeven door eliminatie van sinter- en cokesfabrieken een reductie van 20-80%  CO 2 uitstoot verwacht! Bij deze proef wordt samengewerkt met andere staalbedrijven, maar IJmuiden is de enige plek in de wereld waar aan deze doorbraaktechnologie wordt gewerkt. Dit is een duidelijk voorbeeld van het wereldwijd voorop lopen van Tata Steel bij kennisontwikkeling voor de maakindustrie en tevens aandacht voor duurzaamheid.

*   Kennisontwikkeling komt ook duidelijk naar voren  bij de specifieke aandacht die het bedrijf heeft voor het bouwen met staal. Staal is een oneindig recyclebaar product. Zo worden bijvoorbeeld op Schiphol gebouwen opgeleverd die energieneutraal zijn gebouwd door onder anderen gebruik van in ‘materiaalpaspoorten’ beschreven staal dat aan het einde van de levensduur direct weer kan worden ingezet zonder dat het weer moet worden omgesmolten.    Vanwege de recyclebaarheid van staal zal op termijn de behoefte aan de productie van nieuw staal afnemen.

*  Kennis en duurzaamheid krijgen ook de aandacht bij de onderwijsprojecten waaraan Tata Steel bijdraagt. Zoals in de Tata Steel Academy, in 2016 uitgeroepen tot de beste MBO opleiding van ons land, die momenteel wordt ontwikkeld tot Techport Centre. Dit betekent dat deze instelling ook voor derden wordt opengesteld en dat start-ups daar ook hun intrek kunnen nemen.

 *  Tata Steel  integreert duurzaamheid en veiligheid. Beide zaken hebben hoge prioriteit voor de werknemers. Want hoe kunnen ze anders gezond blijven werken in hun zware beroepen?

 * Daarnaast hecht Tata Steel zeer aan een duurzame relatie met de buren. Daartoe worden voor hen periodiek informatiebijeenkomsten en milieuexcursies georganiseerd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan onder meer: de vele zonnepanelen op Tata Steel daken en te plaatsen windturbines langs de Reyndersweg.

 *  Daar langs die weg en verder naar het noorden achter de zeereep op Tata gronden zijn supergroene zaken te vinden. Samen met het Provinciaal Waterleiding Bedrijf Noord-Holland (PWN) zorgt Tata Steel IJmuiden door aandacht voor de natuur er voor dat het zeldzame bloeiende hondskruid insecten kan aantrekken, dat  het op de rode lijst staande en dus beschermde strandduizendguldenkruid er groeit en dat oeverzwaluwen kunnen nestelen in duinwanden, enz. Groen staat hier duidelijk vooraan.