De eerste Raad in het jaar van het Konijn

Dat politiek niet saai hoeft te zijn heeft de raad van 3 februari bewezen. Uitgaande van de agenda bespraken diverse raadsleden vooraf de te verwachtte eindtijd. Globaal zag men dit tussen negen uur en half tien. Het werd ruim half elf, met een verkwikkende motie als uitsmijter.

Voor de tweede keer was er vooraf een inspreekmoment voor burgers en het vragenuurtje voor raadsleden. Er was een inspreker en er waren vijf vragen vanuit de raadsleden. Al waren deze vragen niet allemaal echt op de actualiteit en enigszins technisch van aard, het vragenuurtje verliep al stukken beter dan de eerste keer.

Op de raadsagenda zelf stonden maar drie agendapunten, maar daarnaast waren er vier moties vreemd aan de orde van de dag.

Ondanks een enkel commentaar werd het eerste agendapunt snel en charmant tot een goed eind gebracht. Het ging over gelden van de landelijke overheid voor het ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Het volgende agendapunt betrof het bestemmingsplan Zuiderscheg. Hiervoor was al een aardig pittige sessie vooraf gegaan. Ten aanzien van het plan zelf waren de opmerkingen beperkt, maar de nota zienswijzen leidde tot felle debatten. Dit laatste met name vanwege een gelanceerd plan Fun Valley. Tijdens de raad ontstond wederom een felle discussie, welk leidde tot een escalatie. Een van de raadsleden viel tijdens een betoog enkele andere raadsleden persoonlijk aan. Hierop schorste de voorzitter de vergadering onmiddellijk om het betreffende raadslid en zijn partij een reprimande te geven.

Tijdens het vervolg van de raadsvergadering heeft GroenLinks (net als in de sessie) aangegeven dat zij het plan van Fun Valley twijfelachtig vindt, omdat het ondermeer een bebouwing van 50.000 m2 (winkels en indoor) betreft. Wij vinden dit een veel te forse bebouwing. Daarnaast hebben wij wederom opgemerkt dat bij grote activiteiten op de Zuiderscheg geen sprake is van een goede ontsluiting van openbaar vervoer.

Bij dit agendapunt waren twee amendementen. Een hiervan waren wij voornemens te steunen. Het betreft de verbindingsboog N208 – A22. Door de reactie van de portefeuillehouder is dit amendement echter aangehouden. Het bestemmingsplan is goedgekeurd.

Het laatste agendapunt was de kadernotitie standplaatsenbeleid ambulante handel. Deze kadernotitie is aangenomen. Interessant is dat er twee amendementen waren. Ten opzichte van elkaar liepen beide amendementen ver uiteen. In oorsprong waren er zelfs vier amendementen opgesteld, waarvan een van GroenLinks. Daar vooraf al duidelijk gebrek aan steun bleek heeft GroenLinks zich aangesloten bij het amendement van de VVD. Hier was binnen de fractie echter onderlinge twijfel over. Ook de reactie van de portefeuillehouder vergrootte de twijfel. Er volgde een schorsing en druk overleg tussen GroenLinks en de VVD met als gevolg dat wij er voor gekozen hebben het amendement in te trekken. Het andere amendement werd afgestemd.

Boeiend is dat tijdens de toch uitvoerige discussies bleek dat raadsleden niet altijd goed op de hoogte zijn van de onderwerpen. In dit geval was niet bij iedereen helder wat nu exact bedoeld wordt met ambulante handel.

Vervolgens kwamen de moties vreemd aan de orde van de dag op tafel. De eerste betrof een motie over de VIVA zorggroep en bedoeld als steun naar het college. Ondanks dat vrijwel iedereen hier achter kon staan ging er de nodige tijd verloren aan stemverklaringen, welke over het algemeen geen feitelijke bijdrage aan de vergadering leverden. De uitgebreide stemverklaring van de SP deed dit echter wel. Ondanks het feit dat niemand anders zich in deze stemverklaring kon vinden heeft de fractie van GroenLinks aangegeven wel samen met de SP te willen kijken naar de mogelijkheden (en onmogelijkheden) rond aanbestedingen en hierover wellicht tot een gezamenlijke motie te komen.

De tweede motie was een brede motie over het toegankelijk maken van data. Onze fractie vond de motie feitelijk overbodig en voorbarig. Om die redenen hadden wij besloten niet mee te tekenen, maar wel voor de motie te stemmen. Onze kritische houding leidde nog even tot debat, waarna de motie in stemming werd gebracht. De motie is aangenomen.

Ten derde was er een motie ontwikkeling groene bedrijventerreinen. Aanvankelijk leek ons dit een goed motie en was de inzet de motie te steunen. Echter, bij het nalezen en rijp beraad besloot de fractie van GroenLinks de motie niet te steunen. De motie betrof voornamelijk onderzoek. Wij misten vervolg en doel van dit onderzoek. Daarnaast waren wij van mening dat de overheid particuliere bedrijven niet kan opleggen braakliggende terreinen “groen” te laten zijn.

Wij hebben een korte stemverklaring gegeven waarom wij tegen de motie zouden stemmen. Maar omdat GroenLinks een groen partij is en wij hierbij ogenschijnlijk tegen groen stemden hebben wij een toelichting op onze stemverklaring laten uitdelen. Deze toelichting gaf overigens meermalen onduidelijkheid, daar menigeen er vanuit ging dat dit bij een andere motie behoorde, terwijl anderen de angst hadden dat wij de toelichting voor zouden lezen. Naar aanleiding van deze motie ontstond een aardig debat, maar bij stemming bleek een krappe meerderheid voor de motie.

Letterlijk was de laatste motie een klap op de vuurpijl. Een motie van GroenLinks, waarin gevraagd werd aan het college een sessie voor te bereiden over vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Nadat Reina de motie had voorgelezen ontstond er een brede hilariteit en verontwaardiging. Men gaf aan dat er agendacommissies zijn om een sessie aan te vragen. Hierop reageerde Reina fijntjes door aan te geven dat de motie geen verzoek tot een sessie was. Weer werd er zeer lacherig (en laatdunkend) gereageerd, waarop Reina aangaf dat de motie op aanraden van de griffie zo is ingediend. De griffie bevestigde dit, waarop de stemming om sloeg en serieus werd. De portefeuillehouder gaf vervolgens aan dat dit onderwerp inmiddels zowel bij het burgemeestersoverleg, als bij de VNG op de agenda staat en verzocht de motie aan te houden. Zo geschiedde…

Overigens heeft GroenLinks enkele jaren geleden al een motie ingediend over dit onderwerp met als gevolg dat de lokale verordening het afsteken van vuurwerk op schoolpleinen verbied.

 

De raad was ten einde en alle aanwezigen konden een toast uitbrengen op het Chinees Nieuwjaar (het jaar van het konijn)…