Begroting 2011

Donderdag 4 november is de begroting 2011 in de gemeenteraad van Velsen besproken. De fractie van GroenLinks geeft graag een korte verantwoording.

De algemene beschouwing van GroenLinks staat reeds op de website vermeld en heeft na afloop van het deel van de algemene beschouwingen tot meerdere complimenten geleid vanuit het college en collega Raadsleden. GroenLinks heeft niet alleen een eigen gezicht laten zien, met deze algemene beschouwing, maar ook een ander geluid laten horen.

Daarnaast waren er ruim 40 amendementen en moties. GroenLinks heeft een motie ingediend over intelligente openbare verlichting. Deze motie heeft geen meerderheid behaald, maar wordt wel overgenomen door de wethouder. Belangrijk is dat de fractie hiermee een ander signaal heeft laten doorklinken inzake de vele vormen van vervuiling, in combinatie met duurzaamheid.

De fractie heeft ook een Motie van de Christen Unie meeondertekend. Deze motie betrof de hondenbelasting. Ook deze motie heeft het niet gehaald, maar GroenLinks wilde hiermee wel een signaal onderschrijven in het kader van het dierenwelzijnsbeleid. Helaas hebben wij dit signaal onvoldoende kunnen ventileren tijdens de Raad. De voorgestelde verhoging van de hondenbelasting (met name voor de tweede en derde hond) brengt het risico met zich mee dat hondeneigenaren minder goed met hun dieren om gaan. Er is dus een groot risico dat dit het dierenwelzijn schaadt.

GroenLinks heeft een amendement ingediend inzake de WMO, ondertekend door meerdere partijen, welke wel is aangenomen. Andere moties en amendementen welke door meerdere partijen zijn ingediend, en mede ondertekend door GroenLinks, zijn aangenomen. Voor GroenLinks is vooral belangrijk dat dit de motie over het Pieter Vermeulen Museum betreft (waarvan wij overigens het liefst zelf de indiener waren) en de motie over de Eenhoornstraat (Velsen voor de Derde Wereld).

Tijdens de stemmingen heeft GroenLinks in vier gevallen anders gestemd dan de meerderheid van de coalitie. Hiermee heeft GroenLinks duidelijk voor haar eigen standpunten gekozen en vormden de ‘afwijkende’ stemmingen geen risico voor de coalitie. Een belangrijk afwijkende stem betreft de sponsoring van Telstar, al is de term sponsoring niet helemaal correct. Wat de fractie betreft is het niet juist via Telstar geld te pompen in een netwerksysteem. Ons inziens is dit niet de juiste weg. De motivatie van de wethouder was voor ons geen grond positief te stemmen. Overigens heeft een meerderheid van de Raad wel voor gestemd.

 

Namens de fractie,

Ernst Merhottein

Fractievoorzitter.