Algemene beschouwing Perspectiefnota 2016

Iskandar Sitompul, fractievoorzitter GroenLinks Velsen, heeft in de raadsvergadering van 30 juni 2016 de volgende beschouwing op de Perspectiefnota 2016 gegeven:

GroenLinks is blij dat het meerjarenperspectief positief is. Op korte termijn moet op de kleintjes worden gelet. Autonome ontwikkelingen gaan onverminderd door en vallen vaak duurder uit dan verwacht. Dit betekent dat er vooralsnog weinig financiële ruimte is voor nieuw beleid. Tenzij de raad voorstellen doet tot herprioritering.

Het zal niemand verbazen dat GroenLinks alle voorstellen zal beoordelen op visie, milieu en duurzaamheid.

GroenLinks is geen voorstander van lapmiddelen, symptoombestrijding, maar problemen bij de bron aanpakken. Het is tijd voor verandering! Tijd voor duurzame maatregelen.

GroenLinks kan zich nog steeds goed vinden in de uitgezette koers van het college: “Koers houden in een dynamische omgeving.” Dit is meteen dan ook het krachtigste deel van de perspectiefnota…

De trends en ontwikkelingen op macroniveau die GroenLinks zeer aanspreken zijn o.a. de ontwikkelingen  in de offshore wind en het ontstaan van smart industry (= het herwaarderen van de maakindustrie).

Maar ook zijn wij verheugd dat het college wil onderzoeken hoe IJmondiale partijen gefaciliteerd kunnen worden om te profiteren van het model van de ”circulaire economie”.

Wat betreft de ontwikkelingen van het sociaal domein staat GroenLinks positief kritisch ten aanzien van de regionale transformatieagenda “van controle naar zelforganisatie”.

Waarom positief kritisch? Er gaan heel veel dingen goed, en de raad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de transformatie sociaal domein. Maar soms is het voor ons onduidelijk is waarom bepaalde ingezette ontwikkelingen zo lang moeten duren. Ik noem een aantal voorbeelden.

Op 23 oktober 2014 is in alle IJmondgemeenten en de meeste gemeenten in de Regio Zuid-Kennemerland een motie aangenomen (in Velsen motie 38 van 2014) om te onderzoeken op welke wijze een ombudsfunctie meerwaarde heeft voor de regio.

Ik realiseer mij dat onze raad misschien wel voor de troepen vooruit liep, want inmiddels is wel duidelijk dat niet alleen de landelijke ombudsman zelf, maar recent ook staatssecretaris Van Rijn hebben verklaard lokale initiatieven voor een sociale ombudsfunctie van harte toe te juichen!

GroenLinks is blij met de toezegging van gisteren dat het college dit jaar terugkomt op “onze” motie 38 van 2014.

Een ander punt van aandacht zijn de ontwikkelingen rondom duurzaamheid en milieubeleid.  Naar het idee van GroenLinks zou er wel wat sneller voortgang mogen worden geboekt. Pilots duren wel heel erg lang… Er waren bijvoorbeeld ideeën om grote delen van IJmuiden aan te sluiten op een warmtenet. Twee jaar geleden was er nog slechts sprake van een beperkte pilot. En sindsdien is het stil… Ook hier misschien een kwestie van betere informatievoorziening?

Een ander voorbeeld wat nog wel iets adequater in de informatievoorziening kan worden opgepakt betreft sessie 5 van 23 april 2015. In deze sessie werd uitgebreid ingegaan op de diverse projecten van KIMO, o.a. “Fishing for litter”. Vanuit de aanwezige (steun)fractieleden werd de suggestie gedaan om een werkbezoek in het kader van KIMO te organiseren. Tevens verklaarde wethouder Te Beest apetrots te zijn op KIMO… Maar sindsdien is het toch akelig stil rondom de activiteiten van KIMO.

GroenLinks zou het kortom op prijs stellen iets adequater geïnformeerd te worden over de voortgang en uitvoering van bestaande activiteiten van het college.

Om alle misverstanden te voorkomen, dit is geenszins kritiek op het college, hooguit een constatering. Er komt zoveel op ons af dat het wel eens erbij inschiet om de details te bewaken.

Gelukkig gaat het ook vaak goed in de regio IJmond wat betreft natuurbeheer. Zo konden wij recent lezen dat Tata Steel samen met PWN een gezamenlijk beheerplan heeft opgesteld voor de natuur op hun terrein om de vele bijzondere mossen, planten en maar ook bijzondere vlinders, patrijzen en zandhagedissen die daar groeien en leven te beschermen.

Dat mag ook wel eens genoemd worden.

Samengevat doe ik dus een oproep aan het college om koers te houden en de details niet uit het oog te verliezen.

Want ook de details kunnen wel eens van essentieel belang blijken te zijn. Een niet onbelangrijk detail is zoals u allen sinds gisteren weet is de “bij”. En om met de inspreekster van gisteren, Fleur Feij, te spreken: “Zaaien doet zoemen, ook in Velsen…”

--------

Foto: Frits Korf 2015