Aandacht voor oudere werklozen

GroenLinks Velsen is van mening dat in de begroting 2012 van Velsen, in het programma Werk & Inkomen, te weinig aandacht wordt besteed aan oudere werklozen. Zij dient daarom volgende week donderdag een motie in, om ook voor deze groep gemeentelijk aanname beleid op te stellen en een voorbeeldfunctie te geven aan het bedrijfsleven.

 

Verwacht wordt dat in de nieuwe recessie de werkloosheid behoorlijk zal stijgen. Met name ouderen (50-plussers) verliezen hierdoor hun baan. Een aantal van hen zal belanden in de WAO of als ZZPer (zelfstandig werknemer) nog aan de slag kunnen, maar veel van hen zullen langdurig werkloos worden en blijven. Niet altijd zullen zij in aanmerking komen voor de WWB, omdat een partner nog een inkomen heeft. De financiële gevolgen voor deze groep zijn groot, want als eerste moet hun eigen vermogen worden geconsumeerd. Dit houdt in, dat zij een eventuele eigen woning moeten verkopen, waardoor de woningmarkt verder zal inzakken. De waardevermindering van woningen zal ook andere huizenbezitters treffen en kan ertoe leiden dat veel hypotheken de waarde van de woningen zullen overstijgen.

Het wordt een vicieuze cirkel, waar nog nauwelijks uit te komen is.

Nu de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar, is het zaak te zorgen, dat er voor de oudere werkplichtigen ook daadwerkelijk banen zijn. Op dit moment heeft slechts 25% van deze 50-plussers een reguliere functie.

De tekst van de motie als volgt:

De raad van Velsen roept het college op om naar aanleiding van de begroting van 2012 een gemeentelijk aanname beleid te ontwikkelen voor werkloze burgers van 50 jaar en ouder en bij het opzetten van specifiek beleid de voorbeeldfunctie van de gemeente nader uit te werken.

Toelichting:

De nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWnV), die per 1 januari 2012 op de gemeente afkomt, heeft grote gevolgen voor beleid en uitvoering. In de begroting, programma 2, wordt in het kader van de invoering van deze wet veel nadruk gelegd op de effecten hiervan op jongeren.

Economen verwachten, dat in een nieuwe recessie de werkloosheid veel harder toeslaat. Dit creëert een nieuwe probleemgroep, namelijk werknemers van 50 jaar en ouder, die veelal na een lang arbeidsproces zonder werk komen te zitten. Een klein deel van de groep wordt onzichtbaar door zich als zelfstandig werknemer op de arbeidsmarkt te plaatsen en een klein deel zal via de WAO regeling uit het arbeidsproces verdwijnen. De meerderheid zal langdurig werkloos blijven.

Deze groep komt niet direct in zicht via de WWB of de WWnV, omdat eerst het eigen vermogen moet worden geconsumeerd en/of omdat geen aanspraak kan worden gemaakt op de WWB, in verband met ander inkomen, zoals dat van de partner.

De financiële gevolgen voor deze groep zijn groot, omdat tijdens het werkleven een bepaalde welstand werd opgebouwd, die niet kan worden gehandhaafd. Dit zal in veel gevallen leiden tot verkoop van bezittingen als onroerend goed, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat: onder andere de huizenmarkt zal verder instorten, waardoor al verstrekte hypotheken in veel gevallen de waarde van het onroerend goed zullen overstijgen, iets wat ook nu al massaal een probleem is.

Daarnaast geldt voor deze groep het risico op maatschappelijke uitsluiting.

Omdat slechts 25% van de werkplichtigen van 50 jaar en ouder nu een regulier betaalde functie heeft, terwijl de overheid heeft besloten de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken naar 67 jaar, zal dit binnen enkele jaren een ongekende invloed kunnen hebben op de doelstellingen 2.1., 2.2. en 2.4. uit programma 2.

Door het aannemen van deze motie geeft de raad van Velsen aan voor te willen sorteren op de nieuwe wetgeving, waarmee vanuit de stimuleringsmaatregelen een zogenaamde voorbeeldrol wordt ingezet.