Ondoordachte beslissingen

Of het aan het warme weer lag of de drukte en spanningen voor het komende reces, de raadsvergadering van 20 juni was apart. Tenminste voor zover je een raadsvergadering apart kan noemen. Zelf was ik raadslid van de dag. Dat houdt in dat je voor Seaport TV vooraf, tussendoor en achteraf commentaren levert op de raadsvergadering. Het was leuk dat Gert Jan Huijbens aan het eind vroeg, waarom de raad altijd zo saai is en bijna alle voorstelen altijd worden aangenomen. Ik vergeleek het met een ijsberg. Je ziet maar een top (1/7 deel). Dat is de raad. Daar wordt het besluit genomen, maar 6/7 deel zit onder water. Daar gebeurt het. Dat zijn de sessies, maar ook het fractieoverleg, contact met burgers en organisaties, overleg tussen fracties, werkbezoeken en noem maar op. Buiten het (reguliere) blikveld van de burger speelt zich het grootste deel van de politiek af. De raad is het sluitstuk en wanneer het huiswerk altijd goed gedaan wordt, worden de besluiten wel aangenomen, soms met een motie of amendement. Naar onze mening ondoordachte beslissingen van de raad.

Tijdens de raad van waren er twee insprekers en verder vooral besluitpunten. Het eerste besluitpunt, bestemmingsplan Zeezicht, was vorige keer blijven hangen met een amendement, waarmee de raad een maximum oplegt ten aanzien van de hoeveelheid kolen, die in het havengebied mag worden gelichterd. Dit keer is het amendement wél aangenomen. GroenLinks stemde tegen. Vreemd gedrag misschien van een partij die natuurlijk het milieu wil beschermen, maar wij willen dat niet door eisen te stellen ten aanzien van de hoeveelheid van de verwerkte goederen, maar door eisen te stellen ten aanzien van de vervuiling daarvan. Als een bedrijf kolen kan lichteren op minder vervuilende wijze, dan is het tonnage dat daaraan verbonden is niet van belang. Nieuwe technieken (kijk naar Tata met de doekfilters) kunnen productie vergroten en vervuiling verkleinen. Het amendement schrikt naar onze mening ondernemers af en heeft dan meteen een ongunstig effect op de Velsense economie.

Een zelfde soort amendement speelde bij bestemmingsplan IJmuiden West, rond de Orionflat. Daar lag een amendment waarin 50% parkeren ondergronds moet. Dan staan er nog iets van 126 auto’s voor de deur, maar blijf je ver beneden de parkeernorm van 1,2. Een amendement wat dus een kolfje naar de hand van GroenLinks lijkt. Lijkt, want er zit ook hier een adder onder. Immers wanneer wij in IJmuiden willen dat de Orionflat tegen de vlakte gaat en er iets moois komt, moet je tegenwoordig blij zijn wanneer een ontwikkelaar of woningbouwcorporatie aan de slag wil. Met de restricties zoals in het amendement staan, komt er geen nieuwbouw. Het amendement stagneert de ontwikkeling. Daarnaast zijn er binnen de gemeente al allerlei regels en voorzieningen, die een parkeergarage als het enigszins kan doen realiseren. Dus, ook hier stemde GroenLinks tegen.

Een derde betreft een motie om woningen die van voor 1996 bewoond worden in het havengebied te vrijwaren van het bestemmingsplan, zodat verbouw en uitbreiding mogelijk is. Onhandig. Natuurlijk ga je mensen niet uit hun huis zetten. Maar, in het bestemmingsplan staat ook een paragraaf over milieucategorieën (bedrijven die een bepaalde vervuilingswaarde mogen hebben). In de paragraaf staat een logische opbouw, waarmee wonen aan de grenzen en naast het havengebied in feite geregeld wordt. De motie is hier feitelijk mee in tegenspraak. Het argument was dat wanneer je de motie niet aanneemt, bedrijven zullen vertrekken, omdat je niet meer bij je bedrijf kan wonen, zoals je wilt. Wij zeggen echter, dat de motie er voor zorgt dat bedrijven zich juist niet of moeilijker zullen vestigen, omdat er gewoond wordt en de zonering daardoor vestiging onmogelijk maakt. GroenLinks heeft tegen de motie gestemd.

Beide amendementen en de motie zijn echter wél aangenomen. Of dit nu heeft te maken met populistische politiek of de komende verkiezingen, wij zijn van mening dat er onvoldoende doorgedacht is over de echte consequenties van deze besluiten.