Perspectiefnota 2012

In de gemeenteraad van Velsen is op 20 en 21 juni gesproken over de 1e bestuursrapportage 2012 en de perspectiefnota 2012. Alle fracties hebben de algemene beschouwingen gegeven. Tevens heeft er een debat plaatsgevonden. De fractie van GroenLinks heeft in het debat nadrukkelijk aangegeven dat het hier een kaderstellende nota betreft en de financiële gegevens dus niet aan de orde dienen te zijn. De fractie overweegt hierover moties en/of amendementen in te dienen. Op 5 juli wordt de perspectiefnota door de raad vastgesteld.

Algemene beschouwing GroenLinks 2012

Onze waardering voor het college en de ambtenaren. Voor ons ligt een heldere leesbare nota. Een goed resultaat van een beloofde verbeterslag.

Ondanks dat wij ons goed in de nota kunnen vinden hebben wij wel enkele vragen en opmerkingen. Zo zijn sommige onderwerpen door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Onze vraag aan het college is, hoe gaan wij hier als gemeente mee om? Ook hebben wij punten van kritiek. Naar ons idee stelt de Velsense politiek zich soms te bescheiden op. We laten veel afhangen van de wereld om ons heen, zonder zelf routes nadrukkelijker uit te stippelen. En dat ondanks onze Visie op Velsen. Met name in bestemmingsplannen zien wij geen actief beleid terug. Ook op de langere termijn ontbreekt het aan enige invulling. Wij hopen dan ook met ons initiatiefvoorstel voor de Hofgeestlijn een goede voorzet te geven.

Duurzame energie is voor ons ook een punt van aandacht. Vol verbazing merkten wij recent dat de raad haar eigen besluit onderuit haalde, tijdens de sessie over het bestemmingsplan havengebied. Onder andere met de nota Velsen stad van de Wind, Zon en zee is hier een keuze in gemaakt. Alleen GroenLinks is hier consequent in gebleven. Ja, wij geloven in duurzame energie en haar toepassingen. Daarbij zien wij ook de mogelijkheden. Windenergie is niet alleen een mast met wieken, maar er zijn goede en acceptabele alternatieven. Laten we daar goed naar kijken en de mogelijkheden benutten.

Nog meer verbaasd zijn wij over het standpunt van D’66 in de provinciale staten. Samen met de VVD spreekt zij zich uit tegen windenergie op land. Wij hopen dat er vanuit Velsen een ander geluid klinkt en verzoeken het college ons positieve Velsense standpunt naar de provincie uit te dragen.

Ook blijven wij aandringen op het toepassen van intelligente openbare verlichting. Onze indruk is dat dit cynisch in Velsen wordt aangehoord, maar het biedt wel degelijk perspectief op meerdere vlakken.

GroenLinks is een groene partij, en daarom worden wij in toenemende mate moe van de term Hoogwaardig Groen. Het klinkt mooi, maar zorgt ervoor dat wij onze gemeente langzaam betegelen. Wat ons betreft gaan wij voor groen blijft groen, met uitzondering oppervlakken waar reeds bebouwing op ingezet is. In een andere omstandigheid willen wij dit graag toelichten.

GroenLinks heeft het gevoel dat de politiek in Velsen soms aan haar keuzes voorbij gaat. Ten aanzien van budgettaire besluiten zie je hier soms rare dingen in. Ik denk hierbij aan onze motie voor het budget van de dierenwelzijnnota. Gelukkig staat dit nu in de perspectiefnota opgenomen. Ten aanzien van Mondiale bewustwording blijft Velsen niet consequent. En dat terwijl de rood/witte bordjes wel overal de gemeentegrens sieren. In de Mondiale bewustwording zit een economische component waar wij zeker perspectief in zien, maar die onvoldoende herkenbaar terugkomt in de nota. Wij beginnen ons te schamen, want het lijkt of Velsen met de bordjes haar werk op dit terrein heeft gedaan.

Een ander ongrijpbaar onderwerp is de seniorenagenda. Deze staat als portefeuille bij het college vermeld, maar ook in de perspectiefnota wordt hierover geheel niets vermeld, dan wel dermate onduidelijk dat het niet herkenbaar is. Wij vragen het college dan ook om een heldere nota.

Er was veel kritiek bij aanvang, maar inmiddels is het personenvervoer door de BIOS groep door het succes enorm gestegen. Driegt dit succes het budget niet te overschrijden en welke relatie kan er gelegd worden ten aanzien van eerdere bezuinigingen voor behoeftige groepen? Wij krijgen hier graag een toelichting op.

We letten altijd op het college en dienen hen te controleren. Echter, bij deze doet GroenLinks graag een oproep aan de raad zelf. Blijf bij je eerder genomen besluiten. Laten we ook eens onszelf controleren, dan komt het misschien een keer echt goed.