Raadsverslag

Dat er maandag 26 maart een debattraining voor raadsleden heeft plaats gevonden was tijdens de raadsvergadering van 29 maart duidelijk merkbaar. Zeker gaat hierbij een pluim naar de voorzitter, die de training zeer goed in praktijk bracht.

 

Op zich was het een kleine agenda, maar het werd een boeiende avond. Het eerste grote onderwerp was de notitie over de Millenniumdoelen. Een onderwerp met debat en besluitvorming. Een ruime meerderheid is voor de invoering en uitwerking, een kleine minderheid hield de discussie lang gaande. Feit is, dat er sprake was van een goed debat. Ook werden er twee moties op dit onderwerp ingediend. Een daarvan werd ingetrokken, maar de tweede werd wel in stemming gebracht. Dit betrof het afschaffen van de stedenband met Galle. De motie werd gelukkig door een overgrote meerderheid weggestemd.

Ook het verschil tussen ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp blijkt telkens weer te leiden tot verkeerde inzichten en dus een onjuiste discussie. Maar de wethouder had met de notitie zeer goed geluisterd naar de inbreng in de sessie en terecht dat de notitie daarom werd aangenomen.

Verder verliep de raadsvergadering aanvankelijk heel rustig. Rond de amendementen inzake de bibliotheek was een aardig debat, maar echt los ging het bij een motie buiten orde van de dag over een anoniem meldpunt voor sociale fraude. De discussie liep hoog op en op verschillende manieren werd verwezen naar de oude DDR, Tweede Wereld oorlog en de Chinese politiek ten tijde van Mao. Niet alleen de discussie liep hoog op, ook de emoties speelden het debat parten. Op de indiener na was iedereen mordicus tegen de motie. Het enige voordeel is wellicht dat de portefeuillehouder heeft aangekondigd dat het meldpunt niet anoniem wordt. Een aantal partijen, waaronder GroenLinks, heeft de wethouder verzocht het hele meldpunt via internet nog eens te heroverwegen.

Als uitsmijter een motie, ook buiten de orde van de dag, waar GroenLinks zich zeer graag onder schaarde: een motie tegen het opheffen van statiegeld op plastic flessen. Met name enkele rechtse partijen waren van mening dat het hier landelijk beleid betreft en wij hier als gemeente dus niets mee van doen hebben. Echter, blijkbaar vergeet de rechtzijde dat wanneer het statiegeld afgeschaft wordt er in Velsen heel wat zwerfplastic bij komt, en het dus zeker ook een lokaal belang dient. Gelukkig is de motie met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Misschien wel het grootste succes van deze avond is dat veel raadsleden een tevreden gevoel uitspraken. Tevreden omdat er zowaar een debat gevoerd werd. Laten wij hopen dat de training een blijvend succes kent, de vergaderingen meer verlevendigd worden en onze voorzitter zijn best op deze wijze blijft doen!