Algemene Beschouwing Voorjaarsnota 2011

Een algemene beschouwing is de reactie van een fractie op het voorgelegde stuk, in dit geval de voorjaarsnota. De fractie kan in hierin haar licht laten schijnen over zaken waar zij het niet mee eens is, of zaken die extra aandacht benodigen.
De algemene beschouwing op de voorjaarsnota 2011 mocht 6 minuten duren. In die tijd is het niet mogelijk om alle onderwerpen waarover wij een mening willen geven ook daadwerkelijk te benoemen. Onderstaande beschouwing is dan ook een keuze uit die onderwerpen, mede gebaseerd op een vermoeden, dat andere fracties weer andere belangrijke onderwerpen te berde brengen, waardoor die ook in het debat ter discussie komen of door de portefeuillehouder worden beantwoord.

De voorjaarsnota is een lastig te lezen document en niet altijd begrijpelijk. Indeling en taalgebruik kunnen veel beter, waardoor de interacties van grotere waarde kunnen zijn. De nota biedt geen keuze mogelijkheden en daarmee geen beleidsmogelijkheden. Het is slikken of stikken.

Algemeen gezien is GL fel voorstander van inkomensafhankelijke bezuinigingen, die benadrukken waarvoor subsidie in zijn essentie is bedoeld.

Er is geen toevoeging ontvangen over het afstemmen van het bestuursakkoord door het VNG. Dit kan niet anders dan consequenties hebben voor de voorjaarsnota en de effecten. Een voorbeeld hierin is een eventuele bezuiniging in het kader van de WMO op dagbesteding. Dagbesteding is de aller-goedkoopste vorm van zorg. Bezuinigen hierop houdt dus in dat er altijd een groter beroep gedaan moet worden op andere vormen van zorg waarmee een ogenschijnlijk goedkope bezuiniging juist leidt tot veel grotere uitgaven.

GroenLinks mist de Seniorenagenda. Dat is vreemd, want bij de vorming van de coalitie is hier een specifieke post voor gecreëerd. Houdt dit in de dat Seniorenagenda luchtfietserij is en het dus definitief uit de stukken geschrapt kan worden, of moet de Raad diverse verrassingen verwachten, wanneer de agenda wel opgepakt wordt. En hoe zit het met de effecten van een Seniorenagenda op het wijksteunpunt Zeehaven?

Onze fractie is een tegenstander van de inhaalslag die nu gevoerd wordt op cultuurbezuinigingen, waarmee het Witte Theater uit de gemeente wordt verbannen. Wij zijn van mening dat op sport veel meer bezuinigd kan worden. Het blijft een feit, dat ieder mens altijd de mogelijkheid heeft te bewegen en daarin bovendien een eigen verantwoordelijkheid heeft. Argumenten als vergroten van de sociale verbondenheid gelden net zo goed voor de sector cultuur, die door zijn aard vrijwel volledig van locaties en organisaties afhankelijk is. Dat geldt niet voor ‘gezond leven en bewegen’. Tal van individuele en groepsgebonden sporten kunnen zonder vaste locatie worden beoefend zoals joggen, fietsen, nordik walking, balspelen, rolschaatsen, en zo meer. Waar houdt de rol van de gemeente op, als er geen geld is?

De balans in de bouwlocaties en planning is ons inziens niet in evenwicht. De gemeente zit nog met een taakstelling van 2800 woningen, maar is deze taakstelling inmiddels niet achterhaald? In de gemeente zitten nog heel wat gaten, maar ondertussen willen wij uitbreiden bij de Grote Buitendijk. GL vindt het verstandig eerst in te gaan vlechten en dan niet alleen duurzaam maar ook meer levensloop bestendig te bouwen.

De nadelige posten van het parkeren worden op de lange termijn als stabiel negatief berekend. Wij vinden dat de gemeente zorg moet dragen voor meer parkeerinkomsten, dus verhoging van tarieven en uitbreiding van betaald parkeren.

Het rapport van de RIVM inzake luchtkwaliteit moet de raad nog steeds ontberen terwijl hierin mogelijk zeer belangrijke informatie vermeld staat voor besluitvorming op divers gebied in de (nabije) toekomst . De fractie vraagt zich af wat de financiële effecten zijn van de afschaffing van de bomenkapvergunning. Het alternatief is niet alleen complexer, maar zal zeker ook tot hogere kosten leiden. Wij pleiten ervoor, bij gebleken hogere kosten, deze afschaffing ongedaan te maken en de criteria aan te scherpen en beter te handhaven.

De fractie van GroenLinks roept de raad en het college op zo snel als mogelijk een gedegen debat te voeren om de millenniumdoelen te formuleren. Er is telkens sprake van uitstel, dat leidt tot grote onzekerheid bij organisaties en mogelijk onherstelbare schade.

Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de informatie van het burgerpanel over gewenste bezuinigingen en vooral de opmerkingen van de ondervraagden goed tot ons door laten dringen.