HOV geeft onrust

Sinds korte tijd gonst het in Velsen over het feit dat de HOV (hoogwaardig Openbaar Vervoer) er niet moet komen. De tegenstanders laten flink van zich horen. Tijd voor de fractie van GroenLinks haar standpunt nogmaals duidelijk te maken.

Binnen de gemeente Velsen zijn reeds besluiten gevallen inzake aanleg van de HOV. Hier is een proces aan vooraf gegaan, afgerond met besluitvorming, en inmiddels is een eerste overeenkomst getekend. De fractie van GroenLinks heeft zich altijd als kritische voorstander opgesteld. Daarnaast is de fractie van mening dat genomen besluiten ook uitgevoerd dienen te worden. Immers, dat is democratie. Ook wij hebben als partij regelmatig te maken met genomen besluiten, waar wij niet achter staan, of uitermate veel moeite mee hebben. Toch dienen wij die besluiten te respecteren en vanuit de kaders te kijken of wij nog mogelijkheden zien er nog het beste van te maken.

Ten aanzien van de HOV is blijkbaar een groep mensen opgestaan, die sinds enkele weken heel hard zijn gaan roepen, dat de HOV er niet mag komen. Er is zelfs een brief naar de Tweede Kamer gezonden. Wij, als fractie, hebben het daar erg moeilijk mee. Dat is niet omdat men kritisch kijkt naar een genomen besluit, maar vooral vanwege de argumenten, die de tegenstanders nu aanvoeren.

Zo wordt de indruk gewekt dat de HOV een project is van ruim 60 miljoen euro, alleen maar om drie minuten tijdwinst te behalen. Dit als belangrijkste argument, wat de tegenstanders aanvoeren. De fractie vindt dit te kort door de bocht. Wanneer dit argument de lading zou dekken dan zal iedereen roepen het project stop te zetten. Op basis van deze beperkte argumenten is het makkelijk om medestanders te krijgen die tegen de HOV zijn.

Er is meer. Zo maakt de HOV deel uit van een uitgebreid OV netwerk in de Randstad. De HOV moet dan ook in breder perspectief gezien worden, wat de tegenstanders geheel ontbreekt. Niet voor niets is de bereikbaarheid van IJmuiden een belangrijk argument in de discussie over de HOV. Wil je de toeristenindustrie vergroten, meer mensen naar IJmuiden halen, dan is de HOV een eerste schakel. Zeker over een langere periode bekeken. Het is niet voor niets dat bij de discussie over HOV ook gesproken wordt over eventuele vertramming. En wat te denken (op nog langere termijn) een oost-west OV verbinding om de kust meer bereikbaar te maken? De HOV moet dus in breder perspectief bekeken worden.

Een ander punt is de verkeersdrukte. Bij de huidige situatie zal de verkeersdrukte door Santpoort Noord en Driehuis nog meer gaan toenemen. Overlast in deze zal dus groter worden, maar ook de vertragingen in het huidige busnet. Daarmee zal de winst van de HOV gaan uitgroeien naar meer dan drie minuten.

Belangrijk is de betrouwbaarheid en comfort van de HOV. Dat zal zeker een nieuwe groep reizigers aan gaan trekken, waarvan er velen nu nog in de auto zitten. De HOV zal zeker en rol spelen in de afname van de verkeersdruk (samen met andere te nemen maatregelen).

Duidelijk mag zijn, dat wanneer de HOV er niet komt, er ook niets verandert. De gemeente heeft geen geld om andere oplossingen aan te dragen. Dus het gevolg is dat de gemeente verder dicht slibt en onbereikbaar wordt. Dat gegeven ontgaat de tegenstanders blijkbaar. Immers het is vooral de Provincie die geld beschikbaar stelt voor de HOV. Met de financiële inbreng van de gemeente Velsen is weinig te doen aan verbetering van de infrastructuur (bij andere besteding).

Veel tegenstanders maken zich zorgen over het “onderliggende” busnet. Daarbij wordt wel heel erg gekeken naar het nummer op de bus. De fractie is van mening dat het nummer niet interessant is maar wel de route, frequentie en aansluitingen van het onderliggende net. Aangegeven is dat dit onderliggende busnet intact blijft, al wordt er geen zekerheid geboden welke lijnen zullen blijven. Dit is niet omdat lijnen verdwijnen, maar misschien een ander nummer krijgen. Onderdeel van het besluit rond de HOV is juist dit onderliggende busnet in stand te houden, maar op dit moment kan hier totaal niets over gezegd worden. De boodschap ligt er en de uitvoering moeten wij met z’n allen kritisch volgen en controleren. Ook GroenLinks is van mening dat de HOV niet mag leiden tot verschraling van het OV, wij hebben ons hier al kritisch over geuit en zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Waar de hetze vandaan komt is niet aantoonbaar te maken. Wel lijkt het er sterk op, dat de basis van het verzet in Driehuis ligt. Opvallend van dit verzet is dat men zo hoog inzet op het niet door laten gaan van de aanleg van de HOV, dat voorstanders bijna als idioten neergezet worden. De wijze waarop de tegenstanders het beeld neerzetten lijkt bijna op indoctrinatie, iets waar de fractie grote afkeer van heeft. Het winnen van medestanders op basis van onvoldoende en oncorrecte argumenten is, naar ons idee, een kwalijke zaak.

De fractie van GroenLinks Velsen kijkt uit naar de eerste rit op de nieuwe HOV lijn en gaat er van uit dat het onderliggende busnet dermate intact blijft dat dit alleen maar tot nog meer voordelen zal leiden gebruik te gaan maken van het OV. De fractie schaart zich volledig achter de verklaring van Ben Hendriks, van de PvdA.