Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2017 GroenLinks d.d. 6 juli 2017

Toespraak van onze fractievoorzitter tijdens de algemene beschouwingen Perspectiefnota 2017

Geachte aanwezigen en kijkers thuis,

Alvorens de loftrompet over de Perspectiefnota 2017 af te steken, wil ik nog even kort stilstaan bij een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Velsen. 

Toespraak van onze fractievoorzitter tijdens de algemene beschouwingen Perspectiefnota 2017

Geachte aanwezigen en kijkers thuis,

Alvorens de loftrompet over de Perspectiefnota 2017 af te steken, wil ik nog even kort stilstaan bij een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Velsen. 

Gisteravond hebben alle partijen, behalve Velsen Lokaal en GroenLinks, ingestemd met het raadsvoorstel van het college om de aanvraag van de Stichting de Schoolwerkplaats niet te honoreren. Dit raadsvoorstel is er wat GroenLinks betreft op zeer dubieuze gronden doorheen geglipt. 

Ik zal mijn stemverklaring van gisteren niet herhalen, maar u merkt wel aan mij dat ik hier geen mooi weer kan spelen, als er een fantastisch initiatief van onze inwoners de kop in wordt gedrukt. Wij hebben mooie woorden als het gaat om de burgers serieus nemen, de dialoog aangaan, open staan voor initiatieven, maar als het puntje bij paaltje komt geven de gemeente en de gemeenteraad niet thuis! Ik ben echt teleurgesteld dat er zoveel “onderwijsdeskundigen” in ons midden zitten, die volledig de plank misslaan. 

Een tweede punt wat mij van het hart moet is de positie van het Pieter Vermeulen museum. Al meer dan 10 jaar laten wij dit museum in onzekerheid bungelen. Al jaren onderzoekt de gemeente naar passende huisvesting van dit schitterende natuur milieu en educatiecentrum met museumstatus! En deze status krijg je niet zomaar. 

Als ik in de sessie van 21 juni 2017 de wethouder hoor zeggen: “Niet alles moet bij het oude blijven, wij geloven in een nieuwe richting! De wereld is sinds 2015 veranderd. Dan ben ik het hier volledig mee eens.

Wat GroenLinks stoort is het gesol met het museum! Als de wethouder vervolgens zegt: “Wij hebben een dermate hoog ambitieniveau (en verwijst naar de Visie op Velsen 2025), die verder reikt dan het herplaatsen van een oud museum”, dan maak ik mij oprecht zorgen wat er nog over blijft van dit schitterende museum. 

Een tijd geleden had het PVM nog een succesvolle expositie over dinosauriërs. Ik hoop niet dat het PVM het lot van deze schitterende zoogdieren achterna gaat. 

Het college laat hier naar de mening van GroenLinks kansen liggen om verleden en toekomst te verbinden! 

Dit gezegd hebbende, ga ik nu over waarvoor wij hier vanavond zijn gekomen.

De Perspectiefnota begint met grote kop: Velsen investeert in de toekomst! 

Daar kan echt niemand op tegen zijn. Immers investeren heeft altijd betrekking op de toekomst! GroenLinks is uitermate blij dat wij een financieel gezonde gemeente zijn. Dat compliment mag zeker gemaakt worden. Het gaat zelfs zo goed dat er ruimte is voor
incidentele en structurele investeringen. Het financieel perspectief heeft de instemming van GL.

GroenLinks vindt het belangrijk dat het ingezette beleid met alle positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren worden gecontinueerd. Hier en daar valt zoals het college stelt wel nog wat te verbeteren, zoals het logisch verbinden van taken in het sociaal domein. 

Kwetsbare burgers mogen en zullen ook wat GroenLinks betreft niet tussen de wal en het schip vallen. Daarom onderschrijven wij de voorstellen van het college op dit terrein door te experimenteren en stimuleren met een innovatiebudget.

Investeren in de Visie op Velsen

Impuls voor de buitensport. Met onze motie Sportparken als groene verbindingen sluiten wij hier aan op de voornemens de genoemde sportparken te herstructureren, en tevens leggen wij de verbinding met de Structuurvisie (zie hoofdstuk 4.7 Velsen als verbindende schakel) door het verwezenlijken van groene verbindingszones. Naar onze mening echt een win-win situatie. Sport verbindt en brengt mensen bij elkaar. En waar kan dat beter in een groene en duurzame omgeving. 

Voorts als wij goed kijken naar onze sportparken dan lijken ze weliswaar groen van kleur zijn, maar dat ze geen écht 'groen' zijn: ecologisch zijn ze juist een obstakel, met een lage biodiversiteit (en ze zijn overwegend ontoegankelijk).
 
In de motie vindt u een link naar de presentatie van Bureau Waardenburg ter illustratie hoe dit idee om van SPORTparken, ook echte sportPARKEN te maken.
 
Ik sla een paar onderwerpen over waar wij als GroenLinks later in de 2e termijn op zullen terugkomen bij de behandeling van alle amendementen en moties. 
 
Wat ik tot slot nog wil aanstippen is het voorstel van het college om ons gemeentehuis in de schijnwerpers te zetten. In de afgelopen sessie gaf ik aan niet per definitie tegen het verlichten van ons schitterende gemeentehuis mits dit energieneutraal of energiezuinig plaatsvindt. 
 
Wat ik toen over het hoofd heb gezien is dat het verlichten van het gemeentehuis op gespannen voet staat met het belang van het tegengaan van zogenaamde lichtvervuiling! Overmatige verlichting verstoort het bioritme van mens en dier. 
Daarnaast geeft het een verkeerd signaal naar burgers. In de IJmond wordt jaarlijks aandacht besteed aan de Nacht van de Nacht waar ook Velsen aan meedoet. Er wordt dan aandacht gevraagd om spaarzaam met verlichting om te gaan. Vandaar dat GroenLinks geen voorstander is van het collegevoorstel. 
Wij komen nu met een alternatief. Het amendement Terugplaatsen van kroonluchters zal ik in de 2e termijn toelichten. 

Samenvattend

Ook GroenLinks wil investeren in de toekomst, waarbij spaarzaamheid, duurzaamheid, sociale cohesie op een natuurlijke en moderne manier met elkaar verbonden zijn! 
Deze verbinding is voor GroenLinks méér dan een kreet. Verbinding heeft niet alleen te maken met kwetsbare inwoners, het heeft ook te maken met enthousiaste initiatiefnemers die een school willen starten, het heeft ook te maken met gedreven medewerkers en vrijwilligers van het PVM. 

Dank u voor uw aandacht.