Nieuws over iedereen

Kijk mee naar de lucht op 28 september

UITNODIGING

KIJK MEE NAAR DE LUCHT OP 28 SEPTEMBER

inloop vanaf 19.30 uur – start 20.00 uur
in Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166, 1975 BJ IJmuiden

We worden omringd door lucht. Dat is heel gewoon. Hoe gewoon het ook is, er gaat geen dag voorbij of er wordt over gesproken. Meestal gaat het dan om de luchtkwaliteit. Zeker in de IJmondregio is dat het geval.

Lees verder

In memoriam Annelies Imhof

Op vrijdag 29 juli is tot onze grote ontzetting en verdriet ons GroenLinks lid Annelies Imhof door een verkeersongeval om het leven gekomen. Op de hoek van de Hagelingerweg en het Burgemeester Weertsplantsoen kwam zij op de fiets in botsing met een vrachtauto. Dat leidde tot grote commotie in het hele dorp Santpoort. Zeker ook omdat al eerder door verschillende Santpoorters was geconstateerd dat sinds de aanleg van een hoge verkeersdrempel en een nieuwe bushalte bij veel verkeer en zeker in het donker het overzicht op genoemd verkeerspunt vaak verwarrend is.

Lees verder

“Zaaien doet zoemen… ook in Velsen”

Zo eindigde woensdag 29 juni jl. inspreekster Fleur Feij, imker in opleiding uit Velserbroek, haar vlammend betoog om de bijen te redden van de ondergang en deed zij een oproep aan de gemeente om het bijenconvenant van de Bijenstichting te ondertekenen.

Lees verder

Motie 15/2016 “Convenant bijenbescherming"

~Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor deel ik u mede dat ik in de vergadering van 29 juni 2016 onder verwijzing naar artikel 41,
lid 6, Reglement van Orde een motie vreemd aan de orde van de dag wil indienen, met als
onderwerp “Convenant bijenbescherming”.

Constaterende dat:

Lees verder

Algemene beschouwing Perspectiefnota 2016

Iskandar Sitompul, fractievoorzitter GroenLinks Velsen, heeft in de raadsvergadering van 30 juni 2016 de volgende beschouwing op de Perspectiefnota 2016 gegeven:

GroenLinks is blij dat het meerjarenperspectief positief is. Op korte termijn moet op de kleintjes worden gelet. Autonome ontwikkelingen gaan onverminderd door en vallen vaak duurder uit dan verwacht. Dit betekent dat er vooralsnog weinig financiële ruimte is voor nieuw beleid. Tenzij de raad voorstellen doet tot herprioritering.

Het zal niemand verbazen dat GroenLinks alle voorstellen zal beoordelen op visie, milieu en duurzaamheid.

GroenLinks is geen voorstander van lapmiddelen, symptoombestrijding, maar problemen bij de bron aanpakken. Het is tijd voor verandering! Tijd voor duurzame maatregelen.

GroenLinks kan zich nog steeds goed vinden in de uitgezette koers van het college: “Koers houden in een dynamische omgeving.” Dit is meteen dan ook het krachtigste deel van de perspectiefnota…

De trends en ontwikkelingen op macroniveau die GroenLinks zeer aanspreken zijn o.a. de ontwikkelingen  in de offshore wind en het ontstaan van smart industry (= het herwaarderen van de maakindustrie).

Maar ook zijn wij verheugd dat het college wil onderzoeken hoe IJmondiale partijen gefaciliteerd kunnen worden om te profiteren van het model van de ”circulaire economie”.

Wat betreft de ontwikkelingen van het sociaal domein staat GroenLinks positief kritisch ten aanzien van de regionale transformatieagenda “van controle naar zelforganisatie”.

Waarom positief kritisch? Er gaan heel veel dingen goed, en de raad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de transformatie sociaal domein. Maar soms is het voor ons onduidelijk is waarom bepaalde ingezette ontwikkelingen zo lang moeten duren. Ik noem een aantal voorbeelden.

Op 23 oktober 2014 is in alle IJmondgemeenten en de meeste gemeenten in de Regio Zuid-Kennemerland een motie aangenomen (in Velsen motie 38 van 2014) om te onderzoeken op welke wijze een ombudsfunctie meerwaarde heeft voor de regio.

Ik realiseer mij dat onze raad misschien wel voor de troepen vooruit liep, want inmiddels is wel duidelijk dat niet alleen de landelijke ombudsman zelf, maar recent ook staatssecretaris Van Rijn hebben verklaard lokale initiatieven voor een sociale ombudsfunctie van harte toe te juichen!

GroenLinks is blij met de toezegging van gisteren dat het college dit jaar terugkomt op “onze” motie 38 van 2014.

Een ander punt van aandacht zijn de ontwikkelingen rondom duurzaamheid en milieubeleid.  Naar het idee van GroenLinks zou er wel wat sneller voortgang mogen worden geboekt. Pilots duren wel heel erg lang… Er waren bijvoorbeeld ideeën om grote delen van IJmuiden aan te sluiten op een warmtenet. Twee jaar geleden was er nog slechts sprake van een beperkte pilot. En sindsdien is het stil… Ook hier misschien een kwestie van betere informatievoorziening?

Een ander voorbeeld wat nog wel iets adequater in de informatievoorziening kan worden opgepakt betreft sessie 5 van 23 april 2015. In deze sessie werd uitgebreid ingegaan op de diverse projecten van KIMO, o.a. “Fishing for litter”. Vanuit de aanwezige (steun)fractieleden werd de suggestie gedaan om een werkbezoek in het kader van KIMO te organiseren. Tevens verklaarde wethouder Te Beest apetrots te zijn op KIMO… Maar sindsdien is het toch akelig stil rondom de activiteiten van KIMO.

GroenLinks zou het kortom op prijs stellen iets adequater geïnformeerd te worden over de voortgang en uitvoering van bestaande activiteiten van het college.

Om alle misverstanden te voorkomen, dit is geenszins kritiek op het college, hooguit een constatering. Er komt zoveel op ons af dat het wel eens erbij inschiet om de details te bewaken.

Gelukkig gaat het ook vaak goed in de regio IJmond wat betreft natuurbeheer. Zo konden wij recent lezen dat Tata Steel samen met PWN een gezamenlijk beheerplan heeft opgesteld voor de natuur op hun terrein om de vele bijzondere mossen, planten en maar ook bijzondere vlinders, patrijzen en zandhagedissen die daar groeien en leven te beschermen.

Dat mag ook wel eens genoemd worden.

Samengevat doe ik dus een oproep aan het college om koers te houden en de details niet uit het oog te verliezen.

Want ook de details kunnen wel eens van essentieel belang blijken te zijn. Een niet onbelangrijk detail is zoals u allen sinds gisteren weet is de “bij”. En om met de inspreekster van gisteren, Fleur Feij, te spreken: “Zaaien doet zoemen, ook in Velsen…”

--------

Foto: Frits Korf 2015

Amendement 2 Verordening Startersleningen

Op 29 juni 2016 werd een amendement van LGV, Velsen Lokaal, ChristenUnie en PvdA ingediend om de uitvoering van de startersleningen uit te breiden voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw en voor geheel Velsen uit te breiden, alsmede na twee jaar te evalueren.

Omdat een gewaardeerd PvdA-raadslid wegens ziekte afwezig was én de SP verdeeld stemde staakten de stemmen (16 voor en 16 tegen), en werd het amendement opnieuw in stemming gebracht in de raadsvergadering van 30 juni 2016. Opnieuw staakten de stemmen, waardoor het amendement niet doorging.

GroenLinks stemde na het nodige beraad tegen dit amendement. Op het eerste gezicht klinkt het sympathiek… wie wil er nu niet de starters op de woningmarkt helpen? Als positief argument werd ook de doorstroming op de woningmarkt veelvuldig genoemd.

Het probleem dat GroenLinks heeft met de starterslening is dat dit een klassiek voorbeeld is van symptoombestrijding. GroenLinks Velsen is geen voorstander van het bestrijden van symptomen, maar wil problemen bij de bron aanpakken. En dat is vaak niet de makkelijkste weg. Maar wel de beste naar onze mening.

Voorts is zo’n starterslening een druppel op de gloeiende plaat en voor slechts een zeer beperkte doelgroep bereikbaar. Er moeten heel veel startersleningen worden afgesloten wil de woningmarkt een heel klein beetje in beweging komen.

Het zijn de huizenverkopers en de banken en hypotheekverstrekkers (1)  die het meest profiteren van de startersleningen! Want als de startersleningen een groot succes worden dan zullen de huizenprijzen stijgen. Dat is de afgelopen decennia elders in het land wel gebleken.

Wat GroenLinks betreft moeten niet de schulden en woonlasten omhoog, maar de huizenprijzen omlaag! Ik snap dat dit geen gemakkelijke lokale opgave is.

Maar GroenLinks past ervoor om lokaal een probleem op te lossen dat landelijk (door overheid en banken) wordt veroorzaakt. De huizenprijzen zijn sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw nog steeds een van de hoogste van Europa. In 1999 waren de huizenprijzen in 5 jaar met 85% gestegen!

Wat moet er dan gebeuren?

Groots denken en problemen bij de bron aanpakken en niet de symptomen bestrijden!

Doorgaan op de ingeslagen weg en verder onderzoeken of Velsen nog meer starters kan ondersteunen die via collectief particulier opdrachtgeverschap willen bouwen, bijvoorbeeld bij uitgifte van grond tegen een lagere prijs in ruil voor hogere duurzaamheidseisen aan nieuw te bouwen woningen te stellen.

Het is tijd voor verandering! Voor GroenLinks is het de hoogste tijd voor ingrijpende en duurzame maatregelen van stedelijke vernieuwing.

Vandaar dat GroenLinks amendement 2 niet heeft gesteund.

----------------------

  1. Het verbaast ons dan ook niet dat een regionale hypotheekverstrekker op de dag van de eerste stemming een brief naar de raad stuurde om te pleiten om het amendement startersleningen aan te nemen.