Motie 15/2016 “Convenant bijenbescherming"

~Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor deel ik u mede dat ik in de vergadering van 29 juni 2016 onder verwijzing naar artikel 41,
lid 6, Reglement van Orde een motie vreemd aan de orde van de dag wil indienen, met als
onderwerp “Convenant bijenbescherming”.

Constaterende dat:

 
  • in Nederland en vele andere landen de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal teruggelopen,
  • in 2010 de landelijke bijenvolk sterfte een recordhoogte van 27% heeft bereikt, wat ruim drie maal hoger is dan de normale sterfte,
  • in West Nederland de sterftecijfers het hoogst zijn.

Overwegende dat:

  • vele gemeenten zich zorgen maken over de bijenpopulatie in hun regio,
  • vele gemeenten zich al hebben uitgesproken om gebruik te maken van milieuvriendelijke onkruidbestrijding,
  • vele gemeenten, waaronder Velsen, zich hebben uitgesproken voor ecologisch maai- en`groenbeheer,
  • de bijenstand een goede indicator is voor de algehele ecologische gezondheid.

Verzoekt het college:

  • een volgende stap te zetten en daarmee een krachtig signaal af te geven door het Convenant bijenbescherming te ondertekenen, en daarmee te beloven:

                      * bij-vriendelijk te zullen handelen,

                      * actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer,

                      * onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren,

                      * bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet te laten verhandelen,

                      * mee te werken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

26 juni 2016

Naam Fractie

Iskandar Sitompul GroenLinks

Leen de Winter Christen Unie

Henk Wijkhuisen D66V