Nieuws gefilterd op niets

Wie verdient volgens jou dit jaar een Groen Lintje?

IJmond - Op 5 juni is het Wereldmilieudag. Bij uitstek een goed moment om de meest duurzame en groene initiatieven in de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk en Velsen in het zonnetje te zetten. Daarom organiseren GroenLinks Heemskerk en Beverwijk, dit jaar voor het eerst samen met GroenLinks Velsen, weer de uitreiking van de Groene Lintjes. GroenLinks wil met de uitreiking van groene lintjes de onderwerpen milieu en duurzaamheid op een positieve manier in het nieuws brengen. De uitreiking is dus jaar op zondag 5 juni.

 

Lees verder

Uitnodiging voor het Politiek Café Heemskerk / Uitgeest

GroenLinks Heemskerk/Uitgeest nodigt je uit voor het bijwonen van het  Politiek Café.

 

Datum: 23 mei 2016 Tijd: 19:30 - 21:30 uur

Het Politiek Café vindt plaats op maandag 23 mei 2016 in De Jansheeren te Heemskerk in de
WoM-zaal. Je vindt De Jansheeren aan het Maltezerplein 1 in Heemskerk.

Lees verder

Basisinkomen: gratis geld voor iedereen? Groenlinks / PVDA

Themavond over ideeën en experimenten t.a.v. een basisinkomen

 

10 februari 2016 – ’t Mosterzaadje Santpoort-Noord

 

De laatste jaren wordt de roep om een basisinkomen steeds luider gehoord. Journalisten en beleidsmakers buigen zich over het thema, waarbij de vraag of dat inkomen al dan niet onvoorwaardelijk moet zijn, vaak centraal staat. Daarnaast zijn diverse steden in het land bezig met het voorbereiden van lokale experimenten op dat terrein, of denken erover na.

 

Een recente ontwikkeling is dat enkele gemeenten, zoals Eindhoven, Nijmegen, Groningen en Amsterdam, trachten om de regels rondom bijstand te versoepelen. Zij doen dit vanuit de gedachte dat bijstandsgerechtigden daarmee juist effectiever aan een baan te helpen zijn. Deze ontwikkeling raakt aan de gedachte van een basisinkomen, omdat tegenstanders bepleitten dat het verstrekken van ‘gratis geld voor iedereen’ maar zou leiden tot luie burgers. Is dat wel zo? Over deze en andere vragen gaan we met elkaar in gesprek.

 

De avond wordt georganiseerd door Groen Links Velsen en PvdA Velsen, mede namens diverse GL- en PvdA-afdelingen in de regio (zoals PvdA Haarlem). Met dit initiatief willen zij de progressieve samenwerking in Velsen versterken.

 

Het programma is als volgt:

 

19.30 uur:  Inloop met koffie en thee                                                                                             

20.00 uur:  Welkom door Jiska Bot en Martijn Mewe (afdelingsvoorzitters GL & PvdA Velsen)

20.05 uur:  Inleiding over basisinkomen door Sjir Hoeijmakers (econometrist en ‘ondernemend idealist’)

20.25 uur:  Discussiepanel met: Jan Atze Nicolai en Brigitta Meinema (raadsleden GL) en Ed Groot (lid Tweede Kamer PvdA). Ronald Vennik (wethouder Velsen) zal de discussie leiden.                         

21.50 uur:  Afsluiting door Joyce Langenacker (wethouder Haarlem, Werk & Sociale Zaken)

22.00 uur:  Borrel

 

Datum: woensdag 10 februari                                       

Tijd:  inloop 19.30 uur, start 20.00 uur                                                                                                                               

Locatie: ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in Santpoort Noord

Update rondom wethouder Wim Westerman.

Verklaring van wethouder Wim Westerman (Haarlemmerliede c.a.)

 

Gisteravond 7 januari 2016 is mij namens  de grootst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad van Haarlemmerliede voorgesteld om met onmiddellijke ingang te stoppen als wethouder.

 

Dat voorstel kwam van het raadspresidium op het moment dat de raad juist zou beginnen met een themabijeenkomst over de toekomst van het groene gebied. Behoud van dat gebied is voor de gehele gemeente de inhoudelijke top prioriteit bij de verkenningen op weg naar een fusie van Haarlemmerliede c.a. De opdracht om te stoppen kwam juist op het moment dat de raad een door voortreffelijke ambtenaren, een externe gespreksleider en mij voorbereide bijeenkomst zou houden over deze prioriteit.

Op z’n minst merkwaardig is dat juist een van de argumenten waarom ik als wethouder zou moeten opstappen is dat ik me niet inzet voor behoud en ontwikkelingen van genoemd gebied. Dat  terwijl ik vanaf het voorjaar 2014 nadrukkelijk de raad heb uitgenodigd om gezamenlijk op te trekken op dit en andere terreinen: de vraag of een eventuele haven in het Houtrakgebied is tegen te houden, de ontwikkeling van een parkeerbeleid i.p.v. parkeerregels per straat, het op de kaart zetten van economische ontwikkelingen (uitgezonderd een Outlet Centrum dat in portefeuille van een collega van mij is), e.d.

Kortom met name bij thema’s die de kleine gemeente niet alleen kan oplossen, maar waarbij samenspel nodig is met de buurgemeenten, andere overheden en partijen. Op de uitnodiging tot gezamenlijk optrekken werd keer op keer niet ingegaan.

Dat kan ik begrijpen als ik kijk naar vele jaren dat de gemeente meende zelfstandig te kunnen blijven en gezien de omvang en de weinig bestuurlijke en ambtelijke capaciteit om ontwikkelingen in de regio bij te houden. Juist daarom is het op z’n minst opvallend dat mij nu wordt verweten bij de aankondiging te moeten opstappen, dat ik me niet voldoende inzet bij de gemeente grenzen overstijgende projecten, enz. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat vrees voor het toekomstige en het onbekende daarbij de voornaamste drijfveer is. Een Calimero effect?

Op mijn vragen gisteravond  om toelichting op mijn genoemde tekortkomingen werd stelselmatig niet ingegaan. Op mijn vragen of ik toch nog, wellicht op andere dan hierboven terreinen van mijn zeer brede portefeuille, misschien wel goed werk toonde de presidium voorzitter overduidelijk aan nauwelijks op de hoogte te zijn van mijn werk. Nu is dat op zich niet erg, maar het plaatst wel vraagtekens bij zijn oordeelvorming.

Herhaalde verzoeken van mijn kant om met elkaar in gesprek te gaan werden bot van de hand gewezen. Dat bevestigde helaas mijn indruk van grote onzekerheid bij mijn gesprekspartners.

Een aanwezige echter kwam nog wel met de analyse dat ik ‘gezien mijn goede kwaliteiten, in Haarlemmerliede c.a. niet op de goede plaats’ ben. Hij adviseerde mij om op te stappen en ‘persoonlijke redenen’ te noemen als reden van mijn vertrek. Dat was voor de voorzitter een opening om voor te stellen heden een gezamenlijk persbericht op te stellen waarin persoonlijke redenen als reden voor het beëindigen van mijn wethouderschap. Dat heb ik van de hand gewezen omdat ik geen persoonlijke reden kan bedenken. Als ik daar toch toe gedwongen zou worden, kan ik – en dat klinkt zeker arrogant – slechts aansluiten bij de hierboven aangegeven analyse dat ik  gezien de kwaliteiten niet op de goede plaats ben. Maar ik schat in dat zo’n opmerking niet op prijs wordt gesteld.

 

Conclusies:

  1. Er blijkt geen bereidheid om in te gaan op mijn herhaalde voorstellen tot gesprek waarin mijn (vermeende) tekortkomingen toegelicht kunnen worden. De argumentatie om mij de laan uit te sturen is dus op z’n minst zeer zwak.
  2. Slechts één inhoudelijk argument is genoemd waarom ik ‘beter weg kan gaan’. En dat is dat ik gezien mijn kwaliteit ‘niet op de goede plek’ ben. Ondanks verzoek om toelichting daarop, was ook daar niet de bereidheid dat nader toe te lichten.
  3. Er is slechts voorgesteld dat ik aangeef wegens ‘persoonlijke redenen’ zelf besluit om op te stappen.  Het probleem hierbij is dat ik die persoonlijke redenen niet zie noch heb. Tenzij ik arrogant zou concluderen dat de gemeente Haarlemmerliede een te zwakke gemeente is om in te werken. Maar zeker gezien de inzet en het elan van de ambtenaren, die onder sterk beperkte omstandigheden hun werk verrichten, kan en wens ik die conclusie niet te trekken.
  4. Mijn gesprekspartners gaven aan de zaak vandaag te willen afhandelen omdat ze anders gedwongen zouden zijn om pas in de eerstvolgende raadsvergadering (26 januari) mij op basis van een motie van wantrouwen de laan uit te kunnen sturen. En dat zou te veel ruis geven naar de buitenwereld.
  5. In het gesprek gisteravond ben ik verzocht om hedenmorgen mee te werken aan een gezamenlijk persbericht op basis van de onder 3 genoemde redenen. Mocht ik daar niet op willen ingaan, dan zou het presidium zelf met een bericht komen. Gezien de voorgestelde argumentatie in een gezamenlijk bericht kan ik daar uiteraard niet op in gaan.

 

Tot slot:

 

Op basis van deze conclusies zal ik niet vrijwillig als wethouder opstappen.

Ik laat me niet in een achterkamertjes overleg dwingen om op basis van onjuiste argumenten op te stappen. Want achterkamertjes zijn niet de meest frisse locaties voor het bedrijven van politiek in een democratische samenleving.

Zeker niet als gedreigd wordt ‘anders met een persbericht te komen’.

Opstappen is voor mij pas aan de orde als in een raadsvergadering een motie van wantrouwen tegen mij wordt aangenomen, want juridisch beschouwd is alleen de raad in een openbare vergadering bij rechte om een door diezelfde raad aangestelde wethouder naar huis te sturen.    

 

 

Voor nadere achtergrondinformatie:

 

Wim Westerman

Molenveltlaan 21 – 2071 BR – Santpoort

Tel. 0653726248

we.westerman@planet.nl

 

Nieuwjaarsgroet, uitnodiging nieuwjaarsborrel

Beste GroenLinkser en overige belangstellenden,

Fractie en bestuur GroenLinks Velsen wensen u fijne feestdagen en een duurzaam en sociaal 2016.

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 9 januari 2016 van 14.00 tot 16.30 uur in Dorpshuis Het Terras,Terrasweg 89 in Santpoort-Noord met ons te proosten op het nieuwe jaar.

Ook deze keer hebben wij alle tijd om in ontspannen sfeer bij te praten en vooral vooruit te kijken op hoe bestuur en fractie het nieuwe jaar zullen inspelen op ontwikkelingen in Velsen en de regio.

Graag tot 9 januari 2016!

Lees verder